logo Bosroos Kustsprinkhaan Bermpje Knoflookpad Wintereiken-Beukenbos

Werkzaamheden

Ecologisch Adviesbureau Schröder inventariseert, adviseert en maakt inrichting- en beheerplannen op het gebied van natuur en landschap in de ruimste zin van het woord. Zij voert zowel kortlopend als langlopend onderzoek uit.

Een voorbeeld van eerstgenoemd type zijn onze quick-scans, kortlopende onderzoeken van een gebied om vast te stellen welke beschermde soorten (Flora- en Faunawet) en soorten van de Rode lijst aanwezig (zouden kunnen) zijn. Een voorbeeld van langlopend onderzoek is een monitoring van de Roelinksbeek en de Voltherbeek in het stroomgebied van de Dinkel. Daar worden gedurende vier jaar de effecten van een gedifferentieerd maaibeheer op populaties amfibieën, vissen, vlinders, libellen en sprinkhanen gemeten. Daartoe worden diverse diergroepen gedurende vier jaar kwantitatief gevolgd. Met de resultaten kan een op maat gesneden beheeradvies van de watergangen worden gegeven.

Naast beide onderzoektypen worden ook grootschalige gebiedsinventarisaties uitgevoerd. In 2007 heeft Ecologisch Adviesbureau Schröder in de IJsselvallei ruim 385 kilometer watergang geïnventariseerd op de aanwezigheid van beschermde soorten en soorten van de Rode lijst van diverse biologische groepen (flora, vissen, amfibieën, reptielen dagvlinders, libellen en sprinkhanen).

Download de samenvatting IJsselvallei

Op basis van de vastgestelde soorten zijn beheer- en inrichtingadviezen gegeven, rekening houdend met de Gedragscode van Waterschappen. Naast ecologie zijn wij ook actief op het gebied van ecohydrologie. Zo kunnen gebieden met een verdrogingproblematiek integraal onderzocht en hersteld worden.


Onze specialiteiten op een rij...

a. Inventariseren flora en fauna:

1. flora
2. vegetatie (ook opnamen)
3. sprinkhanen
4. krekels
5. libellen
6. dagvlinders
7. amfibieën
8. reptielen
9. vissen (steeknetmethode en electrovisserij)
10. (broed-)vogels
11. zoogdieren (o.a. vleermuizen en muizen)

b. Ecohydrologisch onderzoek

c. Inrichting- en beheerplannen